Mannual Retractable Safety Syringe

Ống tiêm an toàn có thể thu vào bằng tay